Kräkning och diarré

20190618-HSDK-EOG_0300-small.jpg
 
 

Kräkning och diarré hos hunD

Det är vanligt att hundar drabbas av diarré och/eller kräkningar, vilket ofta är ett symtom på en inflammation i mage och tarm, så kallad akut gastroenterit. Magsjukan kan komma snabbt och försvinner också oftast relativt snabbt. Diarrén kan även vara kronisk, det vill säga att diarrén pågått mer än 2-3 veckor.

Kräkning hos hund

Enstaka kräkningar hos hund är inte ovanligt, men vid ihållande eller upprepade kräkningar bör veterinär kontaktas. Virusinfektioner är den vanligaste orsaken till kräkning hos hund.

Ett av dessa virus är parvovirus vilket vanligen orsakar blodig kräkning och diarré. De flesta hundar i Sverige är vaccinerade mot parvovirus.

Om hunden har ätit ett främmande föremål som inte kan brytas ner i magtarmkanalen kan det orsaka kräkningar. Hundar med corp al (främmande föremål) kan snabbt bli mycket sjuka och behöver omedelbart uppsöka veterinärvård.

Vissa sjukdomar kan också ge symtom såsom kräkningar; Njursvikt, leversvikt, diabetes och bukspottkörtelinflammation är exempel på sådana sjukdomar.

Kroniska kräkningar, det vill säga de som pågått mer än 2-3 veckor, kan bero på inflammation i mage och tarm.

När bör veterinär uppsökas?

I de fall kräkningar inte upphör bör veterinär alltid uppsökas. Hunden kan snabbt bli uttorkad och förlora vätska och salter då den kräks. Sök veterinär:

 • Om hundens allmäntillstånd blir påverkat (feber, slöhet eller uttorkning)

 • Om djurägaren misstänker att hunden svalt ett främmande föremål

 • Om hunden kräks upp vatten

 • Om kräkningarna eller diarrén blir blodblandad

Behandling

Akut gastroenterit brukar läka ut på några dagar med hjälp av intravenös vätsketillförsel och lättsmält dietmat.

Främmande föremålet som fastnat i tarmen behöver opereras. Vanliga föremål hos hundar som kan orsaka stopp i tarmen är strumpor/tygbitar, benbitar, majskolvar, persikokärnor, nappar, stenar och små leksaker.

Diarré hos hund

Diarré kan orsakas av exempelvis mask, plötsligt foderbyte, virus, bakterier eller medicin. Drabbas flera hundar samtidigt misstänks smittsam orsak. Diarré kan även vara symtom på allergi eller sjukdom i andra organsystem som exempelvis lever, njurar, bukspottkörtel eller sköldkörtel.

Symtom

Allmäntillståndet kan vara mer eller mindre påverkat. Andra symtom kan vara att hunden har feber, minskad aptit eller verkar ha ont i magen. Diarrén kan vara blodblandad, slemmig eller vattentunn.

Vad kan man göra själv?

Om hunden drabbas av diarréer så är det viktigt att ha koll på dess allmäntillstånd, eftersom det snabbt kan förändras. Det kan även vara bra att ta tempen på hunden. Normal temperatur är 38-39°C.

Vid diarré går det ofta bra att använda något tarmnormaliserande preparat och dietfoder. Tarmnormaliserande preparat finns att köpa hos veterinär eller på Apoteket.

När bör veterinär uppsökas?

 • Om hunden har stora vätskeförluster och/eller inte dricker samt har påverkat allmäntillstånd.

 • Vid blodblandad diarré.

 • Om diarrén inte upphör trots dietråd.

 • Om hunden kan ha fått i sig något olämpligt föremål som kan ha fastnat.

 • Om hunden har ätit något som kan vara giftigt.

 • Om hunden inte kan behålla vatten eller vätskeersättning.

 • Om hunden har under 38°C eller över 39°C i temp i kombination med något av ovanstående.

Diagnostik

Hos veterinären kommer hunden först undersökas genom en klinisk undersökning. Ofta tas ett blodprov och ibland kompletteras undersökningen med röntgen eller ultraljud för att utesluta bakomliggande orsaker.

Om det finns en misstanke om ett främmande föremål i tarmen kan undersökningen även kompletteras med en så kallad kontrastpassageröntgen.

Behandling hos veterinär

Behandlingen baseras på hundens sjukdomshistoria och allmäntillstånd. En kombination av vätskebehandling med tarmneutraliserade preparat ges vanligtvis. Lindrigt påverkade hundar kan vanligtvis behandlas med vätska under huden polikliniskt, medan måttligt påverkade och uttorkade hundar oftast skrivs in för vidare vätskebehandling i form av salt- och näringslösningar som intravenöst dropp. Mer allmänpåverkade hundar kan kräva mer intensiv vätskebehandling och övervakning.

Antibiotika ordineras normalt sett inte då bakteriellt orsakad diarré inte är vanligt. Vid blodblandad diarré tillsammans med påverkat allmäntillstånd och/eller feber, ges vanligen antibiotika för att förhindra spridning av tarmens normala bakterier till blodbanorna. Antibiotika används inte i onödan med tanke på utveckling av antibiotika resistens. Många antibiotikatyper kan till och med störa mag-tarmkanalen.

 
 
 

Kräkning och diarré hos katt

Kräkning hos katt

Enstaka kräkningar hos katt kan bero på att katten slickar i sig mycket hår från pälsen och då bildas så kallade ”hårbollar”. Hårbollar passerar oftast utan problem. Ihållande kräkningar bör dock alltid föranleda konsultation hos veterinär.

Om katten har ätit ett främmande föremål (corp al) som inte kan brytas ner kan det orsaka stopp i tarmen och orsaka kräkningar. Katter kan snabbt bli mycket sjuka och behöver omedelbart uppsöka veterinärvård.

Vissa sjukdomar kan också ge symtom såsom kräkningar; Njursvikt, leversjukdom, diabetes och bukspottkörtelinflammation är exempel på sådana sjukdomar. Diagnos ställs med hjälp av blodprover och ultraljudsundersökning i förekommande fall.

Infektioner som salmonella kan också ge kräkningar och diarré. Katten smittas av salmonella via småfåglars avföring. Jagar katten småfåglar och befinner sig runt fågelbord finns risken att den smittas. Salmonella läker vanligen relativt snabbt och det är ovanligt att människor smittas av katter med salmonella.

Virusinfektioner kan orsaka kräkningar hos katt. Kattpest, som är orsakat av ett virus, är en mycket allvarlig infektion som kan vara livshotande framför allt för unga katter. De flesta katter i Sverige är vaccinerade mot kattpest.

Kroniska kräkningar, det vill säga de som pågått mer än 2-3 veckor, kan bero på inflammation i mage och tarm.

När bör veterinär uppsökas?

I de fall kräkningar inte upphör bör veterinär alltid uppsökas. Katten kan snabbt bli uttorkad och förlora vätska och salter då den kräks.

 • Om kattens allmäntillstånd blir påverkat (feber, slöhet eller uttorkning)

 • Om djurägaren misstänker att katten svalt ett främmande föremål

 • Om katten kräks upp vatten

 • Om kräkningarna eller diarrén blir blodblandad

Behandling

Akut gastroenterit brukar kunna läka ut på några dagar med hjälp av intravenös vätsketillförsel och lättsmält dietmat, katter bör inte vara utan mat en längre tid.

Om katten har ätit ett främmande föremål som inte kan brytas ner i magtarmkanalen kan det orsaka kräkningar. Katter med corp al (främmande föremål) kan snabbt bli mycket sjuka och behöver omedelbart uppsöka veterinärvård.

Främmande föremålet som fastnat i tarmen behöver opereras. Vanliga främmande kroppar hos katter är hårbollar, öronproppar, snören och små leksaker.

Diarre hos katt

Vid diarré har katten lös eller vattnig avföring och kan även ha avföring oftare än normalt.

Många katter råkar förr eller senare ut för tillfällig tarmstörning i form av diarré. Hos framför allt yngre individer är det ofta en tarminfektion som ligger bakom, dvs infektion med parasiter, virus eller bakterier. Så länge kattens allmäntillstånd är gott och den äter som vanligt brukar prognosen i dessa fall vara god.

Andra orsaker till diarré är:

 • Utfodringsrelaterade – katten har ätit något den inte tål, som t ex giftiga växter, skämd mat eller ett fodermedel den är överkänslig mot.

 • Läkemedelsrelaterade – vissa läkemedel kan vara retande för mage och tarm, såsom smärtstillande medicin och vissa sorters antibiotika.

 • Annan slags sjukdom i tarmen – kroniska förändringar i tarmen stör tarmens funktion och kan medföra att katten får diarré. Hit hör bland annat inflammatorisk tarmsjukdom och tarmcancer.

 • Sjukdom i annan del av kroppen – diarré kan vara ett symtom på sjukdom i exempelvis lever, gallgångar eller bukspottskörtel.

Symtom

Beroende på den underliggande orsaken kan symtomen variera. Katten kan förutom diarré även ha kräkningar, nedsatt aptit, eventuellt feber, nedsatt allmäntillstånd eller avmagring samt i en del fall dålig pälskvalitet.

När bör veterinär uppsökas

Sök vård akut om:

 • Katten inte äter. Katter är känsliga för fastetillstånd och inre organ kan ta skada även efter en kort tids svält

 • Katten förlorar mycket vätska eller inte dricker/inte får behålla vatten

 • Katten har påverkat allmäntillstånd

 • Det finns misstanke om att katten fått i sig något giftigt

 • Det finns misstanke om att katten fått i sig något som kan ha fastnat i tarmen

 • Diarré eller eventuell kräkning innehåller blod

Sök vård om:

 • När diarrén inte upphör trots dietråd

 • Återkommande problem med diarréer

Diagnos

Den kliniska undersökningen kompletteras ofta med blodprover och/eller röntgen och ibland avföringsprov, urinprov och ultraljudsundersökning. Om det finns misstanke om att katten har ett främmande föremål i tarmen kan en kontraströntgen göras.

Behandling

En del katter behöver skrivas in för vård i form av dropp, matning mm. I andra fall kan katten skötas i hemmet med skonkost och tarmunderstödjande preparat. Beroende på den underliggande orsaken kan ytterligare behandlingar sättas in.